603 CNC-maskinbearbetning / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Tävlingsplatser

Den tävlande utför semifinaluppgiften på sin egen skolas bearbetningsmaskin. Domaren övervakar arbetsprestationerna med hjälp av kamera. På tävlingsorten har den semifinalansvariga i maskinerna reserverat färdiginställda verktyg som använts i uppgiften och infästningsverktyg samt mätutrustning. 

Semifinal-koordinator

Pekka Suominen, Turun ammatti-instituutti

pekka.suominen@turku.fi

040 181 2704

Tävlingsuppgifter

I semifinalen väljer den studerande på förhand om hen ska utföra tävlingsprestationen med en CNC-svarv eller alternativt med en CNC-fleroperationsmaskin. 

CNC-Svarvning 

I CNC-svarvningen ska den tävlande göra ett NC-program, nödvändiga maskininställningar och svarvning av stycket på det arbetsstycke som hen tillverkat och domaren stämplat. På stycket görs yttre formsvarvning, stickning, utvändig och invändig gängsvarvning och innersvarvning. Den tävlande ska under tävlingens gång fylla i det mätningsprotokoll som finns på ritningen. Vid programmeringen får man använda CAS- och CAM-program som används i läroanstalten samt kommunicerande styrningar. Den tävlande får använda en A3-ritning samt en 3D-mall med grundmått som fil. 

CNC-Svarving-semimodell2022 

CNC-Fräsning 

I CNC-fräsningen ska den tävlande göra ett NC-program, nödvändiga maskininställningar och fräsningar av stycket på det arbetsstycke som hen tillverkat och domaren stämplat. På stycket görs fräsning av ytan, borrning, gängning med tapp, fasettfräsning och fräsning av en ficka. Den tävlande ska under tävlingens gång fylla i det mätningsprotokoll som finns på ritningen. Vid programmeringen får man använda CAS- och CAM-program som används i läroanstalten samt kommunicerande styrningar. Den tävlande får använda en A3-ritning samt en 3D-mall med grundmått som fil. 

CNC-Fräsning-semimodell2022 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

 1. Den tävlandes anteckning i mätningsprotokollet motsvarar styckets verkliga mått 5 p (De mått som antecknas i mätningsprotokollet har märkts ut med numrering på ritningen!) 
 2. Ytans kvalitet 5 p 
 3. Huvudmått 50 p 
 4. Hjälpmått 25 p 
 5. Arbetssäkerhet, stötar i stycket mm. och söndrande av verktyg 5 p  
 6. Produkten har en färdig form såsom ritningen visar 10 p 

Poäng totalt 100 p 

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Domaren övervakar de tävlandes prestationer med hjälp av kamera. På tävlingsdagens morgon stämplar den semifinalansvariga tävlingstycket och domarna följer med detta med hjälp av kamera. Efter det är det förbjudet att byta tävlingsstycket. Den tävlande utför maskinbearbetningarna av stycket med sin valda bearbetningsmaskin. Den semifinalansvariga har i maskinerna reserverat färdiginställda verktyg som använts i uppgiften och infästningsverktyg samt mätutrustning. Det är förbjudet att använda andra verktyg och annan mätutrustning. Den tävlande ansvarar för att fästena är raka och för att styckena är säkert infästa under tävlingen.  

Efter tävlingstiden fotograferas tävlingsstyckena på tävlingsområdet av den semifinalansvariga. Den semifinalansvariga förpackar tävlingsstyckena och ritningen samt fotograferar mätningsprotokollet. Den semifinalansvariga sänder styckena och protokollen som varutransport till Åbo. Mätningen genomförs hos Koneteknologiakeskus Turku Oy, där styckena mäts med en CNS-koordinatmätningsmaskin och bedöms alla på samma gång. I varje bedömningspunkt som gäller mått har mätningsosäkerheten i den tävlandes mätutrustning beaktats genom att utvidga toleransområdet 0,005 mm i båda riktningarna.  

De erhållna mätningsresultaten, resultaten av mätningen av ytjämnhet och andra bedömningsobjekt antecknas i CIS-poängberäkningsprogrammet, och enligt de poängtal som programmet ger rangordnas de tävlande. Om det blir samma resultat avgörs placeringen av det första bättre poängtalet i CIS-protokollet. Efter att resultaten blivit klara får varje tävlande och följeslagare den egna tävlandens CIS-protokoll enligt Skills-reglerna.  

Kvantitativ bedömning 100% 

Finalplatserna i gren 603 fördelas mellan CNC-svarvning och CNC-fräsning i förhållande till hur många som anmälts i dessa delar av grenen. 

Exempel på bedömningen:

Det är inte obligatorisk att ha skyddsglasögon under programmeringen, men när bearbetningsläget öppnas måste man ha ögonskydden på. Användningen av dem kontrolleras/bedöms och detta ska meddelas de tävlande före tävlingen inleds. Om man inte använder skyddsutrustning får den tävlande en anmärkning om det och domaren skriver en rapport om anmärkningen. Även om stötar och söndrade verktyg skriver domaren en rapport. Ritningen sänds tillsammans med tävlingsstycket till semifinalkoordinatorn. Bedömarna får veta om en anmärkning och om stötar mm. i domarrapporten 

Personliga studiematerial, anteckningar, läroböcker, tabellböcker och miniräknare får den tävlande fritt använda. 

Obs! Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen! (under övervakning av en domare kan den tävlande få använda App-program eller webbsidor vid beräkning av exempelvis bearbetningsvärden). 

Den tävlande ska fylla i mätningsprotokollet som finns på ritningen inom den utsatta tävlingstiden, för det är ett föremål för bedömning. Varje mätresultat som ska antecknas i protokollet har numrerats på ritningen. Mätningen av gängtolk antecknas med orden OK/nej 

Omkring 15 minuter före tävlingstiden tar slut informeras de tävlande om hur mycket tid det är kvar. När prestationstiden (6h) har gått ut ges befallning att omedelbart avsluta arbetet. Om en rotation i arbetet är på hälft, stannas maskinen vid en punkt där stålet kommer loss från stycket. Stycket lösgörs från fästet och putsas. Man får inte finslipa stycket (filning o.d. åtgärder) efter tävlingstidens slut. Den tävlande lämnar alltid in sin produkt och ritningen till en domare när produkten har blivit klar eller när tiden tar slut. De tävlande uppmanas att alltid fråga om de har något problem så att det inte sker någon olycka. Om någon tävlande har något problem, ska hen kalla en domare till sig. Domaren beslutar om hen kan svara eller inte.  

Om någon tävlande har något problem under tävlingen, ska hen be att få diskutera med en domare. Första uppgiften är då att se på klockan och först därefter börja utreda problemet. När problemet är löst ska man igen se på klockan. Sedan beslutar domaren om problemet berodde på den tävlandes egen verksamhet eller om det berodde på utrustningen. Om problemet berodde på utrustningen får den tävlande tilläggstid. Vid behov tar domaren tillsammans med huvuddomaren ett beslut om tilläggstiden. 

Efter tävlingsprestationen fotograferar den semifinalansvariga tävlingsstycket, ritningens mätningsprotokoll och ritningens baksida, om där finns anteckningar. Sedan förpackar den semifinalansvariga tävlingsstyckena omsorgsfullt i en kartonglåda som hen reserverat, sätter med de tävlandes ritningar och förseglar lådan med tejp färdig för transport. 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 6 timmar (8:00-15:00). 

Tiden startar när arbetsritningen ges till den tävlande. På ritningen antecknas den tävlandes ID-nummer. 

CNC-maskinbearbetning tidtabell 1.2.2022 

Material och maskiner

Den tävlande ska maskinbearbeta ett tävlingsstycke (S355) åt sig själv av den egna skolans material enligt en på förhand publicerad ritning. 

Svarvning-arbetsstycke2022 

Fräsning-arbetsstycke2022 

På tävlingsdagens morgon stämplar den semifinalansvariga tävlingstycket med den tävlandes ID-nummer och domarna övervakar detta.  Stycket har en maskinbearbetad fåra som stämplas. Efter det är det förbjudet att byta tävlingsstycket. 

Arbetsredskap som används i tävlingen  

CNC-SVARVNING verktyg: 

 • UTVÄNDIGA GROVBEARBETNINGSSKÄR t.ex. DDJNR2525M11 
 • UTVÄNDIGA FINISHSKÄR HÖGER t.ex. SVJBR2525M11 
 • UTVÄNDIGA FINISHSKÄR VÄNSTER t.ex. SVJBL2525M11 
 • UTVÄNDIGA GÄNGSKÄR t.ex. NTS-SER2525-16 
 • UTVÄNDIGA STICKSKÄR 3mm t.ex. G1011.2525R-3T21GX24 
 • INVÄNDIGA GROVBEARBETNINGSSKÄR Ø25mm SKAFT t.ex. A25T-SCLCR12 
 • INVÄNDIGA FINISHSKÄR Ø25mm SKAFT t.ex. A25T-SVUBR11 
 • INVÄNDIGA GÄNGSKÄR Ø25mm SKAFT t.ex. S25R-NTS-IR16-29

CNC-FRÄSNING verktyg: 

 • VINKELFRÄS Ø50mm t.ex. M4132-050-B22-04-09 
 • PINNFRÄS Ø6mm t.ex. MC232-06.0W4B-WJ30ED 
 • PINNFRÄS Ø12mm t.ex. MC232-12.0W4B-WJ30ED 
 • PINNFRÄS Ø20mm t.ex. MC232-20.0W4B-WJ30ED 
 • FASFRÄS Ø12mm t.ex. MC501-12.0A4L-WJ30TF 
 • Borr för inledande hål för M8 gänga t.ex. DC150-05-06.500A0-WJ30 
 • Gängtapp för bottenhål M8 t.ex. TC115-M8-C0-WY80AA  

Utöver denna lista finns verktyg för verktygshållning/byte av skär. Samt verktyg för färdigställande av stycket. Exempelvis, fil, sandpapper, handskavare, (Spindelslip med tillbehör mm). 

Mätutrustning som den tävlande får använda  

CNC-svarvning 

 • Skjutmått 0-145 mm 
 • Yttre mikrometer 0-145 mm 
 • Gängmikrometer för utvändig mätning för M60x2 gänga 
 • Tallriksmikrometer 0-20 mm 
 • Djupskjutmått 0-100 mm 
 • Invändig trepunktsmikrometer för diametrarna 40-50 mm 
 • R1, R2, R15 radietolk 
 • Ytjämnhetsnormal eller mätinstrument 
 • En serie passbitar 
 • Gängtappstolk M40x2 Gå/Stopp 

CNC-fräsning 

 • Skjutmått 0-130 mm 
 • Yttre mikrometer 0-130 mm 
 • Djupskjutmått 0-50 mm 
 • Djupmikrometer 0–50 mm 
 • Invändig 3-punktsmikrometer för diametern 30-50 mm 
 • Invändig 2-punktsmikrometer 5-10 mm eller en serie passbitar 
 • Vinkelhake 
 • R2 och R160 radietolk 
 • Ytjämnhetsnormal eller mätinstrument 
 • Positionsmätsystem (3D eller motsvarande) 
 • Mätklocka med magnetstativ 
 • En serie parallellbitar 
 • Gängtappstolk M8x1,25 Gå/Stopp 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • Personliga studiematerial, anteckningar, läroböcker, tabellböcker och miniräknare 
 • Personlig skyddsutrustning och arbetskläder ska varje tävlande ta med sig. 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.