310 Företagsamhet / Semifinal

Tid

Torsdag 3.2.2022 

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinatörer

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna har fördelats på fyra olika moduler, av vilka den första är en förhandsuppgift. Förhandsuppgiften inlämnas i nätverksmiljön, därifrån närmare anvisningar skickas till följeslagarnas e-post i januari.  

Den Affärsverksamhetsplan (senare också AVP, på fi. LTS; på svenska ofta kallad Affärsplan) som ska produceras under semifinaldagen görs på ett AVP-underlag, som ges till de tävlande under tävlingsveckan på måndagen den 31.1.2022.
Observera: Det AVP-underlag som ska kompletteras och bedömas i semifinalen / finalen kommer inte att bygga på Business Model Canvas. 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften:  
(samt preliminär poängsättning, som ändrar max 30 % i uppgiftsbeskrivningen på semifinaldagen) 

Modul 1 (Förhandsuppgift): Förutsättningar för företagsamhet, 10 p

I den här modulen presenterar ni ert teams kunnande och styrkor i en presentation med ett format som ni själva bestämmer. Presentationen inlämnas i elektronisk form

Ett företag som etableras har bättre förutsättningar att lyckas om dess affärsidé bygger på någon kunskap eller färdighet som företagaren behärskar väl.
En sådan kunskap eller färdighet kan man ha skaffat sig via något fritidsintresse, något sådant som vi lyckats bra med och som vi njuter av.

Er presentation kan vara ett enskilt dokument (t.ex. Word, Power Point e.d.) eller den kan också vara en video (t.ex. en nedladdad Teams-presentation eller en video som spelats in med en kamera eller smarttelefon), där ni presenterar ert team och ert kunnande.

Det lönar sig att välja ett sådant format för presentationen så att den öppnas utan desto vidare tricksande och inte kräver registrering och/eller inloggning i tjänsterna.

Deadline för förhandsuppgiften är to 27.1 kl. 14.00.

Bedömningsobjekt i modulen är:

 • Presentation av lagets och dess medlemmars styrkor, 2p (kvantitativ)  
 • Presentation av lagets och dess medlemmars utvecklingspunkter, 1p (kvantitativ)
 • Relevant kunnande utanför skolan har beaktats (t.ex. hobbyer och andra intressen), 1p (kvantitativ)
 • Dessa starka sidor stöder varandra, motiverats, 2p (kvalitativ)
 • Dokumentet har ett högklassigt innehåll, 2p (kvalitativ)
 • Dokumentet är visuellt högklassigt, 2p (kvalitativ)

Modul 2: Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter (20p)  

 • Gruppen utvecklar nya affärsidéer enligt uppdraget med beaktande av hållbar utveckling och väljer en idé bland dessa. 

Modul 3: Från idé till affärsverksamhetsplan (50p) 

 • Utgående från sin valda affärsidé utvecklar gruppen en fungerande affärsverksamhetsmodell och en affärsverksamhetsplan (senare även AVP) utifrån sina styrkor enligt uppdraget och beaktar hållbar utveckling. 

Modul 4: Presentation och försäljning av idén och affärsverksamheten (20p) 

 • Teamet förbereder och presenterar sin affärsidé och sin affärsverksamhetsplan för domarna.  

Förhandsuppgift (inlämnas före semifinalen) 

Förhandsuppgiften ska inlämnas senast torsdag 27.1.2022 kl. 14.  

Senare inlämnade förhandsuppgifter tas inte emot. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Bedömningen av semifinaluppgiften fördelas på kvantitativ (ja/nej) och kvalitativ bedömning:  

30 % kvantitativ  

70 % kvalitativ  

Maxpoäng för tävlingsuppgiften i semifinalen är 100 poäng (p)   

Poängen fördelas per modul enligt följande. 

Modul 1 (Förhandsuppgift): 0 – 10 poäng 

Modul 2 (Idékläckning av affärverksamhetsmöjligheter): 0 – 20 poäng 

Modul 3 (Från idé till affärsverksamhetsplan): 0 – 50 poäng 

Modul 4 (Presentation och försäljning av idén och affärsverksamhetsplanen): 0 – 20 poäng 

Det AVP-underlag som används i semifinalen och betoningarna i semifinalens bedömning preciseras i uppgiftsbeskrivningen på tävlingsdagens morgon. 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Företagsamhetsgrenen har tre domare (+1 reserv) på varje ort av de åtta orter som bestämts på förhand, och dessa bedömer tävlingslagens inlämnade produkter och presentationer. 

De huvudsakliga föremål som bedöms i Företagsamhet är identifiering och presentation av gruppens kunnande och utvecklingspunkter (förhandsuppgift), idékläckning och analys av affärsverksamhetsmöjligheter, förverkligande av affärsverksamhetsplanen (AVP) i omfattning och med betoningar enligt uppgiftsbeskrivningen, presentation och försäljning av affärsidén och affärsverksamhetsplanen (presentation) samt beaktande av hållbar utveckling i affärsverksamheten.  

Bedömningen fördelas på kvantitativ (ja/nej) och kvalitativ bedömning. 

30 % kvantitativ 

70 % kvalitativ 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.   

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Domarnas arbete, bedömningskriterier och publicering av material

Bedömningskriterierna per modul publiceras för följeslagarna och de tävlande under tävlingsveckans måndag 31.1.2022 (men utan poäng för de olika bedömningsföremålen). Samtidigt publiceras också det AVP-underlag som ska användas i tävlingen. Poängen för de olika bedömningsföremålen publiceras på tävlingsdagens morgon.  

Den affärsidé/affärsverksamhetsmodell som tävlingsparet utvecklar ska basera sig på något av de tre aktuella teman som publiceras på tävlingsdagens morgon.  

I semifinalen kommer inte något som helst material som utarbetats på förhand att godkännas.  
Allt tävlingsmaterial ska produceras under tävlingsdagen, förutom förhandsuppgiften, som ska inlämnas to 27.1. 

Grenens tidtabell

Semifinalens tidtabell:

TIDTABELL TO 3.2.2022 FÖRETAGSAMHET

 • 08:00 – 08:15  Tekniken och förbindelserna säkerställs och de tävlande loggar in sig på tävlingsplattformen.
  • Tävlingssituationens övervakare kontrollerar de tävlandes identitet.
 • 08.15 – 08.45  Tävlingen öppnas, allmän info till de tävlande och följeslagarna via Teams samt presentation av domarna.
 • 08.45 – 10.00  Modul 2 (75 min)
 • 10.00 Modul 2 överlämnas till domarna i nätverksmiljön (Teams)
 • 10.00 – 11.30  Modul 3 (90 min)
 • 11.30 Teamet lämnar in en aktuell AVP-version före lunch.
 • 11.30 – 12.00  Lunchpaus 30 min, i mån av möjlighet i ett särskilt rum.
  • VIKTIGT! Man får inte arbeta med tävlingsuppgiften under lunchpausen.
 • 12.00 – 14.00  Modul 3 fortsätter (120 min)
 • 14.00  Modul 3 överlämnas till domarna i nätverksmiljön (Teams)
 • 14.00 – 14.30  Modul 4 (30 min)
 • 14.30 Presentationsmaterialet överlämnas till domarna i nätverksmiljön kl. 14:30
 • 14.30 – 16.00   Modul 4: Presentationer (30 sec + 4 min presentation + 2 min för domarnas frågor).
 • 16.00 Dagens avslutas för de tävlandes och följeslagarnas del (senast då).

Det preliminära vinnande teamet i varje semifinal publiceras när domarna har slutfört sin uppgift.

Semifinalarrangörerna förmedlar de preliminära resultaten till följeslagarna i den egna semifinalen (där de varit domare) så fort som möjligt, men dock senast inom två vardagar efter att de preliminära resultaten publicerats.

Material och maskiner

Tävlingsplatsens arrangör ordnar med minst en dator per lag.  Rekommendationen är två datorer / lag.
Datorerna ska ha en fungerande internetanslutning samt ett färdigt installerat MS-Office paket (åtminstone Word, Excel och Power Point) samt en skrivbordsapp av Teams.  

Laget (=tävlingsparet) får också använda egna datorer, surfplattor eller andra smarta enheter under semifinalen. Samma tekniska krav som ovan gäller också för dessa. 

De appar som eventuellt används i smarta enheter under semifinalen ska vara gratis att använda. 

Alla produkter som bedöms i semifinalen ska i sin helhet produceras under semifinaldagen (med undantag för förhandsuppgiften). 

Tävlingsplatsens arrangör skaffar bl.a. papp/kartong, tejp, saxar, tuschpennor, papper, pennor och post-it-lappar, samt USB-minnen till varje lag. De tävlande får inte använda egna USB-minnen. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • Om man vill får man ta med en egen dator, surfplatta eller annan smart enhet. 
 • Skisseringsredskap, pennor och papper (om man vill) 

Tävlingsplatsens arrangör ordnar med möjlighet för de tävlande att inta en måltid när det passar enligt tidtabellen.  

OBS! Måltiderna borde intas annanstans än på tävlingsområdet.  
Under lunchpausen har de tävlande inte tillträde till datorerna.  

Förutom lunch rekommenderas det att de tävlande under dagen kan få morgonmål/ mellanmål och läskedrycker på tävlingsområdet. 

Tips

Vi rekommenderar att man bekantar sig med nättjänster för nya företagare, bl.a. här:  

På dessa sidor finns en hel del tips och anvisningar för planering, förverkligande av en AVP och till och med färdiga AVP-underlag. 
Det AVP-underlag som ska användas i tävlingen publiceras under tävlingsveckans måndag 31.1.2022 

Dessutom rekommenderar vi att man bekantar sig med FN:s globala handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030 t.ex. här: 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.