304 Floristik / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Under semifinalen arbetar den tävlande vid sin egen arbetspunkt. De tävlande får närmare information om tävlingsuppgiften i början av tävlingsdagen. I bedömningskriterierna beaktas Mästaretävlingens obligatoriska teman (företagsamhet, hållbar utveckling, välmående på arbetsplatsen och arbetarskydd).  

Uppgifterna i floristik baserar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen, kraven i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel. Uppgifterna baserar sig på målen för examensdelarna Utförande av blomsterbinderihelheter samt Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel.   

 Tävlingen är en individuell tävling och har ingen åldersgräns.  

Modul 1/Materialet sätts i affärsdugligt skick 

Tidtabell 

Tid till förfogande: 1 h 15 min. 
Poäng: 10 p. 

Tid: 9.00–10.15 

 • Du ska sätta alla snittblommor och allt snittgrönt i affärsdugligt skick i de kärl du har fått inom ramen för tävlingstiden.   
 • Du kan använda kärlen så som du själv tycker passar bäst.   
 • Det finns listor och prisuppgifter för allt material. 
 • Om du upptäcker brister eller skador i materialet, berätta genast för tävlingsarrangören om det här.   
 • Vattentemperaturen kan inte regleras. 

Bedömningsgrunder 

Kvantitativ bedömning totalt 10 poäng  

 • Förmåga att hantera materialet 1.00  
 • Konsekvens i arbetet 1.50  
 • Förmåga att använda arbetsredskap 1.00  
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 2.00  
 • Prydlighet och ordning i arbetsmiljön 2.00  
 • Arbetsergonomi 0.50  
 • Behärskande av avfallssortering 0.50  
 • Vattenmängden i vaserna 0.50  
 • Behärskande av tidshantering 1.00  

Modul 2/Mamma-barnbukett 

Tidtabell 

Tid till förfogande:  1 h 30 min. 
Poäng: 35 p. 

Tid: 10.15–11.45   

 • Gör en mamma-barnbukett till en nyfödd.  
 • Konstruktioner får användas.  
 • Buketten ska utföras så att stjälkarna binds med spiralteknik. Buketten ska ha en dominerande bindning.   
 • Sätt buketterna i vaser. Vaser kan väljas fritt från utrustningsbordet. Mamma-barnbuketten bedöms utan vas.   
 • Fäst en namnlapp på buketten.    

Bedömningsgrunder 

Kvalitativ bedömning totalt 20 poäng  

 • Materialval 3.00  
 • Materialanvändning 4.00  
 • Behärskande av färglära 4.00  
 • Behärskande av kompositionslära 4.00  
 • Idéns lämplighet för uppgiften 5.00  

Kvantitativ bedömning totalt 15 poäng  

 • Seder och bruk 2.00  
 • Teknisk balans 3.00  
 • Hållbarhet 3.00  
 • Behärskande av arrangemangssättet 2.00  
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 3.00  
 • Stjälkarnas renhet 2.00  

Modul 3/Prissättning 10 poäng 

Tid till förfogande: modul 2 och 3 30 min. 
Poäng: 10 

TID 12.30–13.00 

 • Prissätt buketterna som en helhet utgående från de givna utförsäljningspriserna.  
 • Gör prisberäkningarna på den blankett du fått. 
 • Specificera 24 % moms av slutsumman. 
 • Om du gör en konstruktion, prissätt också arbetstiden för det. 
 • Arbetspris 32 €/timme, inkl. 24 % moms. 
 • Returnera prisberäkningsformuläret samtidigt som du returnerar mamma-barnbuketten. 

Kvantitativ bedömning totalt 10 poäng 

 • Kännedom om materialet 1.00 
 • Korrekt pris 3.00 
 • Uträknande av moms 2.00 
 • Förhållande pris–kvalitet 4.00 

Modul 4/Uppsättning Keuda 60 år  

Tidtabell 

Tid till förfogande: 1 h 30 min. 
Poäng: 35 p. 

TID 13.00–14.30  

 • Gör en gratulationsuppsättning i den givna boxen. Locket ska gå att stänga. 
 • Boxen får bearbetas, men användningsändamålet måste förbli detsamma. 
 • Boxens storlek (preciseras senare). 
 • Vid arbetet ska tekniken arrangemang med stickmassa användas, dessutom är andra tekniker tillåtna. 
 • I uppsättningen ska den tävlande fritt använda sig av Keudas marknadsföringsmaterial. Materialet finns tillgängligt på utrustningsbordet. 
 • Keudas centrala värderingar: ansvarsfull, aktiv, unik. 
 • Boxen ska vara klar att överräckas följande dag. Den förvaras i svalt under natten. 

Bedömningsgrunder 

Kvalitativ bedömning totalt 20 poäng  

 • Idéns tidsenlighet och lämplighet för temat 3.00  
 • Materialval 3.00 
 • Materialanvändning 3.00  
 • Teknikens ändamålsenlighet 3.00  
 • Behärskande av färglära 4.00  
 • Behärskande av kompositionslära 4.00  

Kvantitativ bedömning totalt 15 poäng  

 • Konsekvens i arbetet 3.00  
 • Teknikens hållbarhet 3.00  
 • Behärskande av arrangemangssättet 2.00  
 • Behärskande av tidshantering 2.00  
 • Att följa anvisningar 3.00 
 • Sugytor samt säkrande av saftspänning 2.00 

Modul 5/Textning 

Tidtabell 

Tid till förfogande: 30 min. 
Poäng: 10 p. 

Tid: 14.45–15.15 

 • Texta ett kort för hand enligt instruktionerna. 
 • Utforma texten så att den passar kortets tema. 
 • Till ditt förfogande har du olika kort/pappersmaterial. 

Bedömningsgrunder 

Kvalitativ bedömning totalt 5 poäng  

 • Utformande av text på kortet 3.00  
 • Hur kortets yttre passar temat 2.00 

Kvantitativ bedömning totalt 5 poäng  

 • Korrekt stavning på texten 3.00  
 • Att följa anvisningar 2.00  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-formuläret. Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p. Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att ge varje tävlande poäng för alla delområden i tävlingen.  

Den tävlandes poäng för olika delområden sparas i CIS-poängberäkningssystemet. Den tävlande som fått flest poäng vinner tävlingen. De övriga placeringarna avgörs utgående från antalet poäng i sjunkande ordningsföljd. 

Poängskalan i tävlingen är 0–100 poäng. Vid enskilda objekt godkänns endast hela och halva poäng som maximipoäng, inga tiondelar eller hundradelar. Poängens tiondel kan i de slutgiltiga poängen endast komma från den kvalitativa bedömningen, men också där måste man följa principen om maximipoäng för enskilda objekt. Delade placeringar förekommer bara i de fall där de tävlande har exakt samma poängtal.  

Grunderna och principerna för bedömningsmetoder ska behandlas före den kvantitativa och kvalitativa bedömningen. 

Bedömningsmetoderna är kvantitativ och kvalitativ bedömning. 

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras: 
 

Kvalitativ bedömning 45% 

Den kvalitativa bedömningen bygger på tydliga, på förhand fastställda kriterier för vad som är önskat slutresultat och för hur slutresultatet har uppnåtts. Den kvalitativa bedömningen ska utföras av tre (3) domare för varje objekt. Domarna publicerar sina bedömningar (0, 1, 2, 3) för objektet för varandra på samma gång och de givna bedömningarna får inte avvika från varandra med mer än ett (1) poäng. Om bedömningarna avviker mer än så ska domarna rådgöra om vem som ska höja eller sänka sin egen bedömning så att spridningen håller sig inom ramarna för den tillåtna avvikelsen. 

Kvantitativ bedömning 55% 

Objektet för kvantitativ bedömning ska vara tydligt mätbart. Det här kan vara exempelvis en observation om huruvida en sak har utförts eller inte. Vid den kvantitativa bedömningen bör man observera att enskilda objekts (ja/nej) vikt inte får bli alltför stor när det gäller bedömningen i sin helhet. 

Bedömningen utförs av 7 domare. 

Bedömningsexempel: 
Exemplen och närmare kriterier och föremål för bedömningen behandlas vid domarnas, tävlingsarrangörernas och följeslagarnas möte i januari 19.1.2022 kl. 16.00 via Teams. 

Grenens tidtabell

Tiden för tävlingsuppgiften är 5 timmar 15 minuter (9.00–15.15). 

Tidtabell 1.2.2022 

 • 8.15–8.30 Kaffe (undervisningsbutiken/vinterträdgården) 
 • 8.30–9.00  Info  
 • 9.00–10.15 Modul 1/Materialet sätts i affärsdugligt skick, 10 poäng (1 h 15 min.)  
 • 10.15–11.45  Modul 2/Mamma-barnbukett, 35 poäng (1 h 30 min.) 
 • 11.45–12.30 Paus, mat vid studeranderestaurang Lusikkalinna (45 min.) 
 • 12.30–13.00 Modul 3/Prissättning, 10 poäng (30 min.) 
 •  13.00–14.30 Modul 4/Uppsättning, 35 poäng (1 h 30min.) 
 • 14.30–14.45 Paus 
 •  14.45–15.15 Modul 5/Textning, 10 poäng (30 min.)  
 • 15.15–15.45 Paus och städning 
 • 15.45–16.15 Allmän domarrespons (Vinterträdgården) 

2.2.2021 

Resultaten offentliggörs på distans via Teams från kl. 9.00. Bedömningsblanketterna sänds till följeslagarna under dagens lopp. 

Material och maskiner

  Material 

Varje tävlande har individuellt växtmaterial och tillbehör till sitt förfogande. Dessutom finns det ett utrustningsbord som står till allas förfogande. Varje tävlande tar hand om sina tillbehör, material, arbetsredskap samt tävlingsplatsen. Dessutom tar den tävlande med sig en på förhand fastställd verktygsback. 

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig: 

 • id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar) 
 • skissmaterial, pennor och papper 
 • Den tävlande ska ha med sig åtminstone blomsterkniv, sekatör (ståltrådssax) och antecknings- samt textningsredskap. Andra hjälpmedel, som andra typer av saxar, tänger och liknande kan användas, men inga batteri- eller eldrivna arbetsredskap får tas med till semifinalen.  
 • Verktygsback: 
  • 1 st. guld- och silvermyrtentråd 
  • 1 st. guld- och silverbindtråd 
  • 1 st. svart bindtråd 
  • 1 st. Oasis bindwire natural 
  • 1 st. floratejp, vit och grön 
  • Rullmått  
  • 500g 18 x 30 svart järntråd 
  • 500g 22 x 40 svart järntråd 
  • 1 st. papperslimstift 
  • Miniräknare (användning av mobiltelefon är inte tillåten under tävlingen) 

Den som vill kan ta med ett litet mellanmål.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.