P2 Fastighetsskötsel / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Petri Seppänen, Ammattiopisto Live

petri.seppanen@inlive.fi

0400 354 656

Tävlingsuppgifter

Den tävlande utför service på en Klippo-gräsklippare enligt de muntliga och skriftliga anvisningarna (byte av olja, byte av filter, byte av tändstift). I uppgiften ingår att sortera avfallet vid arbetspunkten. 

Fastmonterande av skjutregeln och motstycket, rätt verktyg och monteringstillbehör. 

Den tävlande bekantar sig med uppgifterna, väljer rätt arbetsredskap och tilläggsutrustning samt utför arbetet som en logisk helhet så att arbetet är klart och arbetspunkten är städad och uppredd inom utsatt tid. Under arbetet ska den tävlande beakta arbetarskydd, ergonomiskt arbete samt hållbar utveckling. Den tävlande ska i sitt arbete också ta hänsyn till arbetets karaktär av kundbetjäning. Före prestationen förklaras innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning ännu kort för de tävlande. De tävlande ska vara beredda på att domarna ställer frågor om uppgiften antingen under tävlingsprestationen eller efteråt. Det finns två separata arbetspunkter på tävlingsplatsen samtidigt. De som arbetar vid arbetspunkterna kan inte se varandra. I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande inom fastighetsskötsel. Huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet. Den tävlande har möjlighet att vid behov be om hjälp. De tävlandeunderrättas om att handledning leder till poängavdrag vid bedömningen. Om den tävlande under uppgiften sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas. Efter tävlingsprestationen bedömer den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Inledning av arbetet, 15 p. 

Arbete och företagsamhet, 35 p. 

Hållbar utveckling, 10 p.  

 • Planmässigt, flexibelt och ekonomiskt arbete och framskridande av arbetet (4 p.)  
 • Återvinning och sortering av avfall (3 p.)  
 • Prydlighet i arbetsmiljön (3 p.)  

Ergonomi och arbetarskydd, 10 p.  

 • Arbetspositioner under olika arbetsskeden (3 p.) 
 • Grepp vid hanteringen av arbetsredskapen och delarna (2 p.)  
 • Arbetarskydd och en säker hantering av arbetsredskapen (5 p.)  

Arbetets kvalitet, 25 p.  

Självvärdering, 5 p.  

 • Inställning till det egna arbetet och utvärdering av detta (3 p.)  
 • Utvecklande (2 p.)  

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras 

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras. Bedömningens målnivå är läroplanens N2-nivå. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, beaktandet av arbetarskydd och av kundens säkerhet, rätt arbetssätt samt vid ett omsorgsfullt slutresultat. Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och brett.  

Domarna består av en representant för arbetslivets arbetsgivare och arbetstagare samt av en representant för yrkesutbildningen. Domarna bedömer de tävlandes ordningsföljd genom att fastställa poäng utgående från varje tävlandes tävlingsprestation.  

I bedömningen stöder sig domarna på den uppgiftsspecifika bedömningsgrunden och enligt denna är föremålen för bedömning följande, utöver de föremål för bedömning som redan har nämnts 

 • behärskande av och kännedom om yrkesterminologi 
 • användning av arbets- och skyddskläder  
 • hur den tävlande satt sig in i arbetsanvisningarna och följt dessa 
 • beaktande av hållbar utveckling och ekonomiskt arbete  
 • hur den tävlande ordnat upp arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet  
 • utförande av arbete inom utsatt tid samt flytet i arbetet  
 • inställning till det egna arbetet och eventuellt utvecklande av arbetet. 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-formuläret.

Grenens tidtabell

Semifinaltävlingen utförs under en tävlingsdag. 55 minuter/tävlande har reserverats, varvid tävlingsuppgiftens andel är 40 minuter. Domarna meddelar de tävlande när 5 minuter av tävlingstiden återstår. Den slutliga tidtabellen och tävlingens längd beror på antalet tävlande. De tävlande meddelas om detta i brevet med inbjudan. 

Material och maskiner

Tävlingsarrangören skaffar de arbetsredskap och det tävlingsmaterial som behövs för uppgiften. 

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig: 

 • id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar) 
 • den egna läroanstaltens skyddsbyxor och säkerhetsskor. 

Personliga hjälpmedel bör anmälas i förväg. Den som vill kan ta med ett litet mellanmål. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.