405 Rörläggning / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022 – Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften har två delar. 

Modulerna är svets- och installationsarbete. Båda uppgifterna har samma arbetstid, 2 h 45 min. Måttnoggrannheten är +/- 2 mm  

Modul 1.  

Tävlingstid för uppgiften i svetsarbete är 2 h 45 min, 40p.  

I arbetet kapas ett svart DN32 rör till givna mått.  

I svetsningen används elektrodsvetsning för att i ändan av röret foga stålplattor som ska svetsas och göra stumsvetsar i rören. 

Svetskrökar, T-rör och DN32 rör stumsvetsas med gassvets. I ändan av förgreningen svetsas en förminskningsdel, i förminskningsdelen svetsas en smidesjärnmuff. I svetsningsarbetet ska man dessutom löda fast en mässingnippel i ett kopparrör och göra en lödfog i kopparröret. 

Ordningsföljden och svetsläget är fritt. Den tävlande ska fylla arbetet med vatten och om det uppstår läckage och det ännu återstår tid att arbeta får den tävlande reparera dessa, inga elektriska arbetsredskap får dock användas. Fogarna måste vara rengjorda från slagg. Den tävlande får också använda en egen svetsmaskin (belysningsström eller 16A 3-fas). Varje tävlande ska ta med sig egna elektroder, trådar, fluss, hampa som behövs för tätning och rörkitt samt personlig skyddsutrustning. 

Den tävlande kan ta med en trefot, om man med den vill utföra svetsarbetet.  

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten.  

Modul 2. 

Tävlingstid för uppgiften i installationsarbete är 2h 45 min. 60p.  

I arbetet används DN10 svarta rör och Cu12 rör. I arbetet ingår överkast och andra riktningsändringar, som görs med hjälp av bockningsverktyg. Inga metoder för heta arbeten används i arbetet. Gängfogningar och pressringskopplingar används som fogmetoder. Installationsarbetet testas med tryckluft. Den tävlande ska själv montera den anslutning som behövs för tryckluftstestet. Arbetet installeras på en skivvägg med fotskruvar och ljudisolerade hållare. Måttnoggrannheten är +/- 2 mm.  

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

Måttnoggrannheten är enligt ritningarna +/- 2 mm (fulla poäng), +/- 2– 4 mm (hälften av poängen). Arbetet ska motsvara bilden och vara symmetriskt. Båda arbetena ska vara hållbara (svetsningsarbetet ska vara vattentätt, installationsarbetet ska hålla tryckluft). I arbetet bedöms vågräta och lodräta mått, arbetssäkerhet, upphängning, täthet, ekonomisk användning av materialet, användning av rätta verktyg, svetsfogarnas kvalitet och hur väl arbetet följer ritningen.  

Beskrivning av bedömningens genomförande  

 • Två domare mäter svetsningarna och bedömer kvaliteten på fogarna samt granskar arbetets hållbarhet. Två domare mäter arbetena och en gör anteckningar. De assisterande studerandena utför tryckprovet med tryckluft. 
 • Bedömningen görs ortsvis utgående från poängställningen. 
 • Om tävlande nr 4 och 5 hamnar på samma poäng avgörs finalplatsen på följande sätt: 
 • 1. utgående från poängen för installationsarbetet 
 • 2. utgående från tryckprovet, installation/svetsning  
 • 3. utgående från poängen för elektrodsvetsningen  
 • Finalplatserna avgörs enligt utfallet för de tävlande i semifinalerna mellan de båda orterna.  
 • De tävlande och följeslagarna får inte vara på plats, när bedömningen sker 
 • Information om resultaten ges efter den sista tävlingsdagen 
 • Den slutliga bedömning görs på CIS import-blanketten.  

Grenens tidtabell

Tävlingstiden för uppgifterna är totalt max 5,5 timmar. Den totala tiden fördelas mellan modulerna.  

Material och maskiner

Materialet har räknats upp i föregående punkt, likaså arbetsskedena. I svetsningsarbetet har varje tävlande ett svetsbås, där det finns ett svetsbord. I installationsarbetet har var och en tillräckligt med utrymme för arbetet och varje tävlande ska ta med normala handverktyg för en rörmontör som bl.a. ska omfatta 

 • handmanövrerad gängmaskin 3/8”  
 • bockare för DN 10 och CU 12 rör  
 • vinkelmått  
 • rät vinkel 
 • sladdlös borrmaskin och skruvdragarserie  
 • slagghacka 
 • tändare  
 • gasbrännarsats och rengöringsset 
 • skyddsglasögon  
 • svetsglasögon  
 • svetsmask   
 • svetselektroder och -trådar samt foscu och flusspasta, hampa, rörkitt, gängolja  
 • skyddsskor  
 • hjälm (önskvärd, men inte obligatorisk)  
 • arbetskläder  
 • svetshandskar och installationshandskar 
 • vattenpass  
 • Arbetsbord 

I inget av arbetena tillåts på förhand tillverkade schabloner eller på förhand tillverkade installationshjälpmedel. Det är inte tillåtet att använda laserljus i arbetet.  

I båda arbetena måste de tävlande hela tiden använda skyddsskor och lämpliga skyddsglasögon samt skyddshandskar.  

Praktiska råd

Båda arbetena utförs enligt den ritning som ges, man får fråga om ritningen utan att förlora några poäng. Ritningarna har inte någon skala, de mått som förekommer i dem är viktiga vid bedömningen. 

Under tävlingen ska arbetssäkerheten beaktas. Personlig skyddsutrustning ska användas hela tiden; skyddsglasögon, skyddsskor, skyddshandskar och lämpliga arbetskläder.  

Arbetspunkten ska hållas snygg under hela arbetsprestationen. Arbetssäkerheten beaktas i bedömningen. De tävlande får X mängd material för sina arbeten, och med det kan arbetet utföras. Om den tävlande behöver extra material, ger det lägre poäng i bedömningen.  

Du kan hämta dina verktyg och andra tillbehör till tävlingsplatsen dagen innan senast kl. 17.00.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.